In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van de in deze verklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0623128820 of e-mail info@vertaalwerkmetpassie.com  Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 1. Wat betekenen alle juridische termen?

In de AVG worden veel juridische termen gebruikt, die uitleg behoeven:

 • Persoonsgegevens: elk gegeven dat informatie geeft over een natuurlijke persoon en waarmee je direct of indirect de identiteit van deze persoon kunt vaststellen. Bijvoorbeeld een naam, (mail)adres of telefoonnummer.
 • Betrokkene: de persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, of zijn vertegenwoordiger.
 • Verwerken van persoonsgegevens: alles wat je met persoonsgegevens kunt doen, zoals het verzamelen, vastleggen en wijzigen van gegevens, het verstrekken van gegevens aan anderen of het afschermen of vernietigen van gegevens.
 • Verwerker(sverantwoordelijke): de persoon of de organisatie die (voor de verantwoordelijke) persoonsgegevens verwerkt.
 • Verwerkersovereenkomst: een overeenkomst waarin de verantwoordelijke en de verwerker afspraken maken over de verwerking van persoonsgegevens.

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we voor u?

Vertaalwerk Met Passie verwerkt de hieronder genoemde persoonsgegevens uitsluitend met het doel: het uitvoeren van een overeenkomst, waaronder met name het verlenen van vertaaldiensten. De gegevens worden verwerkt op basis van de hierna genoemde gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: uitvoering van de overeenkomst. De volgende gegevens worden (indien van toepassing) verwerkt:

 

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam + achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • E-mailadres
 • KvK-nummer
 • Btw-nummer
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

 

 1. Aan welke regels houden wij ons?

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de wet. We verwerken deze gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante manier, zoals de wet dat voorschrijft. De persoonsgegevens zijn van u en we gebruiken deze alleen voor de doelen die we hierboven in artikel 2 hebben genoemd. Als we de gegevens ruimer willen gebruiken, vragen we u hiervoor toestemming en/of zorgen voor een wettelijke grondslag hiervoor.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Voor de verschillende categorieën van persoonsgegevens hanteren wij verschillende bewaartermijnen, waarbij wij in ieder geval rekening houden met de wettelijke bewaartermijnen. Gegevens die van belang zijn voor belastingheffing, zijn wij genoodzaakt zeven jaar te bewaren.

 

 1. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Als wij gebruikmaken van de diensten van derden, zorgen wij er onvoorwaardelijk voor dat deze partij eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen treft.

 

 1. Wie krijgen er nog meer toegang tot de persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens in principe niet met derde partijen. Voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening worden in voorkomende gevallen derde partijen ingeschakeld voor de vertaalwerkzaamheden. Daarbij zijn in beginsel geen persoonsgegevens betrokken; voor zover daarvan wel sprake is, maken wij duidelijke afspraken met deze derden over hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

 

 1. Wat zijn uw rechten als betrokkene?

U heeft het recht te vragen welke gegevens van u worden bewaard, hoe lang deze gegevens worden bewaard en met welk doel. Dit staat omschreven in artikel 15 in de AVG. Wanneer er onjuiste gegevens zijn opgenomen heeft u het recht deze gegevens te laten wijzigen. Ook kunt u de machtiging die u heeft gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens of bijvoorbeeld de toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief, altijd intrekken. Wanneer u verzoekt uw persoonsgegevens te laten vernietigen, zal dit niet worden gedaan gedurende de periode dat wij op grond van de wet gehouden zijn deze gegevens te bewaren.

 

 1. Wat gebeurt er als er een datalek is?

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan of waarbij er mogelijk onjuiste verwerking van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Ontdekken wij dat er een datalek is of is geweest? En is er een aanzienlijke kans dat dit datalek nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van uw persoonsgegevens? De ‘Procedure Datalek’ wordt dan direct gestart. In deze procedure wordt beoordeeld wat de aard van het datalek is en wat het risico is dat er wordt gelopen, hebben gelopen of hadden kunnen lopen. Ook treffen we maatregelen om het datalek op te lossen of om de gevolgen of schade zo veel mogelijk te beperken.

Vervolgens beoordelen wij of het datalek gemeld wordt aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan u. Deze melding wordt binnen 72 uur na het ontdekken van het datalek gedaan. Als de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek naar het datalek start, dan laten wij dit meteen aan u weten en werken we aan een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens mee.

 

 1. Wat doen wij om de persoonsgegevens geheim te houden?

Wij zijn verplicht om alle persoonsgegevens die we voor u verwerken, geheim te houden voor anderen. Daarbij gaat het om de gegevens die we van u ontvangen en/of die we zelf verzamelen om ze te verwerken. Wij staan ervoor in dat eenieder met wie wij persoonsgegevens delen, zowel intern als extern, zich houden aan deze geheimhoudingsplicht.

 

 1. Aanpassing privacyverklaring

Wij hebben het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.vertaalwerkmetpassie.com.